میخوای وارد بازار کار بشی و محصولات خودت رو بفرشی همین الان ثبت نام کن
0

توابع کار با آرایه ها در PHP

توابع آرایه، به شما اجازه ی دسترسی و دستکاری آرایه را می دهند.

از آرایه های ساده و آرایه های چند بعدی نیز پشتیبانی می شود.

نصب کردن این توابع

توابع آرایه، جزئی از هسته ی php هستند. و نیازی نیست که این توابع را نصب کنید.

 

توابع آرایه در php5

تابعتوضیحات
arrayاین تابع یک آرایه را ایجاد می کند.
array_change_key_caseاین تابع، تمام کلیدهای درون یک آرایه را به حروف کوچک یا حروف بزرگ تغییر می دهد.
array_chunkاین تابع، یک آرایه را به صورت آرایه های جدید، تکه تکه می کند. 
array_columnتابع ()array_column، مقادیر را از یک ستون تکی در آرایه ی دربردارنده، برمی گرداند.
array_combineتابع ()array_combine، از دو آرایه استفاده می کند و یک آرایه را ایجاد می کند به طوری که، کلیدها از آرایه ی اول و مقادیر از آرایه ی دوم انتخاب می شوند. 
array_count_valuesاین تابع، تمام مقادیر یک آرایه را می شمارد.
array_diffتابع ()array_diff مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند، و مابه التفاوت آنها را برمی گرداند.
array_diff_assocتابع ()array_diff_assoc کلید ها و مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و مابه التفاوت آنها را برمی گرداند.
array_diff_keyتابع ()array_diff_key، کلیدهای دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و اختلاف های آنها را برمی گرداند.
array_diff_uassocتابع ()array_diff_uassoc، کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و تفاوت های آنها را برمی گرداند.
array_diff_ukeyتابع ()array_diff_ukey کلیدهای دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و مابه التفاوت آنها را برمی گرداند.
array_fillتابع ()array_fill یک آرایه را با مقادیری پر می کند.
array_fill_keysتابع ()array_fill_keys با استفاده از کلید های تعریف شده، یک آرایه را با مقادیر مورد نظر پر می کند.
array_filterتابع ()array_filter مقادیر یک آرایه را با استفاده از یک تابع فراخوانی(callback) فیلتر می کند.
array_flipتابع ()array_flip در یک آرایه، تمام کلیدها را با مقادیر نسبت داده شده به آنها، جا به جا می کند.
array_intersectتابع ()array_intersect مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.
array_intersect_assocتابع ()array_intersect_assoc، کلید ها و مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و تطابق ها را برمی گرداند.
array_intersect_keyتابع ()array_intersect_key کلید های دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.
array_intersect_uassocتابع ()array_intersect_uassoc کلیدها و مقایر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق ها را برمی گرداند.
array_intersect_ukey تابع ()array_intersect_ukey کلیدهای دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.
array_key_existsتابع ()array_key_exists در یک آرایه به دنبال یک کلید خاص می گردد و در صورتی که آن کلید موجود باشد، true را برمی گرداند و در صورتی که کلید موجود نباشد، false را برمی گرداند.
array_keysتابع ()array_keys یک آرایه را برمی گرداند که شامل کلیدها است.
array_mapتابع ()array_map، هر مقدار از یک آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر می فرستد و یک آرایه با مقادیر جدید داده شده توسط آن تابع را برمی گرداند. 
array_mergeتابع ()array_merge یک یا چند آرایه در یک آرایه ی دیگر ادغام می کند.
array_merge_recursiveتابع ()array_merge_recursive یک یا چند آرایه را در یک آرایه ی دیگر ادغام می کند.
array_multisortتابع ()array_multisort یک آرایه ی منظم شده را برمی گرداند.
array_padتابع ()array_pad یک تعداد مشخص از عناصر را با یک مقدار مشخص شده، در یک آرایه، الحاق می کند.
array_popتابع ()array_pop، آخرین عنصر از یک آرایه را حذف می کند.
array_productتابع ()array_product درواقع حاصلضرب عناصر یک آرایه را محاسبه کرده و برمی گرداند.
array_pushتابع ()array_push یک یا چند عنصر را به انتهای یک آرایه اضافه می کند.
array_randتابع ()array_rand یک کلید تصادفی از یک آرایه را برمی گرداند. و یا اینکه اگر شما مشخص کنید، یک آرایه از کلیدهای تصادفی را برمی گرداند.
array_reduceتابع ()array_reduce مقادیر مورد نظر در یک آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر می فرستد و یک رشته را برمی گرداند.
array_replaceتابع ()array_replace مقادیر اولین آرایه را با مقادیر آرایه های بعدی، جایگزین می کند.
array_replace_recursiveتابع ()array_replace_recursive مقادیر اولین آرایه را با مقادیر دیگر آرایه ها، به صورت بازگشتی، جایگزین می کند.
array_reverseتابع ()array_reverse ترتیب عناصر یک آرایه را معکوس کرده و آن را برمی گرداند.
array_searchتابع ()array_search یک آرایه را برای یافتن یک مقدار، جستجو می کند و کلید آن را برمی گرداند
array_shiftتابع ()array_shift اولین عنصر از یک آرایه را حذف می کند و مقدار عنصر حذف شده را برمی گرداند.
array_sliceتابع ()array_slice قسمت های انتخابی از یک آرایه را برمی گرداند.
array_splice تابع ()array_splice عناصر انتخاب شده از یک آرایه را حذف می کند و و آنها را با عناصر جدیدی جایگزین می کند.
array_sum تابع ()array_sum  حاصلجمع تمام مقادیر درون یک آرایه را برمی گرداند.
array_udiff تابع ()array_udiff مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تفاوت آنها را برمی گرداند.
array_udiff_assoc تابع ()array_udiff کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و تفاوت یا به عبارت دیگر اختلاف آنها را برمی گرداند.
array_udiff_uassoc تابع ()array_udiff_uassoc کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تفاوت آنها را برمی گرداند.
array_uintersect تابع ()array_uintersect مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و تطابق ها را برمی گرداند.
array_uintersect_assoc تابع ()array_uintersect_assoc ، کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.
array_uintersect_uassoc تابع ()array_uintersect_uassoc کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.
array_unique تابع ()array_unique در صورتی که یک مقدار دو بار تکرار شده باشد، یکی از آنها را حذف می کند.
array_unshift تابع ()array_unshift یک عنصر جدید را به یک آرایه الحاق می کند. این مقادیر جدید در ابتدای آرایه ی مورد نظر قرار خواهند گرفت.
array_values تابع ()array_values یک آرایه را برمی گرداند که دربردارنده ی تمام مقادیر یک آرایه می باشد.
array_walk تابع ()array_walk هر عنصر آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر، پاس می دهد.
array_walk_recursive تابع ()array_walk_recursive هر عنصر یک آرایه را در یک تابع تعریف شده توسط کاربر وارد می کند.
arsort تابع ()arsort یک آرایه ی انجمنی را به صورت نزولی مرتب می کند و این مرتب شدن بر اساس مقدارها می باشد.
asort تابع ()asort یک آرایه ی انجمنی را به صورت صعودی و بر اساس مقادیر مرتب می کند.
compact تابع ()compact از متغیرها و مقادیر آنها یک آرایه ایجاد می کند.
count تابع ()count تعداد عناصر درون یک آرایه را برمی گرداند.
current تابع ()current درواقع، مقدار عنصر جاری را در یک آرایه برمی گرداند.
each تابع ()each، کلید و مقدار عنصر جاری را برمی گرداند و اشاره گر داخلی را به جلو می برد.
end تابع ()end اشاره گر داخلی را به عنصر آخر آرایه می برد و آن را در خروجی برمی گرداند. 
extractتابع ()extract متغیرهای یک آرایه را به جدول نمادهای محلی وارد می کند.
in_arrayتابع ()in_array یک مقدار مشخص را در یک آرایه جستجو می کند.
key تابع ()key کلید عنصر مورد نظر را از محل اشاره گر داخلی کنونی برمی گرداند.
krsort تابع ()krsort یک آرایه ی انجمنی را به صورت نزولی و بر اساس کلیدها، مرتب می کند.
ksortاز تابع ()ksort برای مرتب کردن یک آرایه ی انجمنی به صورت صعودی و بر اساس کلید ها استفاده می شود.
list از تابع ()list برای اختصاص دادن مقادیری به یک لیست از متغیرها استفاده می شود.
natcasesort تابع ()natcasesort یک آرایه را با استفاده از الگوریتم natural order مرتب می کند.
natsort تابع ()natsort یک آرایه را با استفاده از الگوریتم “natural order” مرتب می کند.
next تابع ()next اشاره گر داخلی را به جلو می برد و عنصر بعدی آرایه را بعنوان خروجی برمی گرداند.
pos یک نام مستعار از تابع current است. 
prev تابع ()prev اشاره گر داخلی را به عنصر قبلی در آرایه می برد و آن را بعنوان خروجی برمی گرداند.
range تابع ()range یک آرایه ایجاد می کند که دربردارنده ی یک محدوده از عناصر است.
reset تابع ()reset اشاره گر داخلی تابع مورد نظر را به اولین عنصر آرایه منتقل می کند.
rsort تابع ()rsort یک آرایه ی اندیسی را به صورت نزولی مرتب می کند. 
shuffle تابع ()shuffle عناصر آرایه ی مورد نظر را به صورت تصادفی مرتب می کند.
sizeof یک نام مستعار تابع count است. 
sort تابع ()sort یک آرایه ی اندیسی را به صورت صعودی مرتب می کند.
uasort تابع ()uasort مقادیر یک آرایه را با استفاده از یک تابع تعریف شده توسط کاربر، مورد مقایسه قرار می دهد.
uksort تابع ()uksort یک آرایه را بر اساس کلیدها، و با استفاده از یک تابع مقایسه ی تعریف شده توسط کاربر، مورد مقایسه قرار می دهد.
usortتابع ()usort یک آرایه را با استفاده از یک تابع مقایسه ی تعریف شده توسط کاربر، مرتب می کند.

امیدواریم آموزش توابع کار با آرایه ها در PHP نیز برای شما مفید واقع شده باشد .برای مطالعه پست‌ها بیشتر ، ما را در مدرسه کدنویسی تلگرام  و یا در تی جوان اینستاگرام دنبال کنید.

نظراتتون رو زیر همین پست با ما به اشتراک بگذارید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

سلام کاربر عزیز

هر سوالی دارید در این بخش هستیم تا شما رو راهنمائی کنیم

روی لوگومون کلیک کنید

× چطور میتونم کمکتون کنم؟