میخوای وارد بازار کار بشی و محصولات خودت رو بفرشی همین الان ثبت نام کن
0

لیست صفات تگ ها

لیست کامل صفات یا Attribute در تگ های Html

با سلام خدمت تمامی دوستان و عزیزان برنامه نویس و تشکر ویژه از تمامی دوستانی که آموزش های ما را تا اینجا پیگیری کردن و با نکته نظرات خود باعث پیشرفت و افزایش انرژی برای ادامه راهمان شدند.

در این مقاله آموزشی زیر تمامی صفات تگ های Html را برای شما لیست کردیم.

 

صفت یا Attributeمخصوص تگ‌ هایتوضیحات
accept inputنوع فایل هایی که در سرور پذیرفته می شود را مشخص می کند(فقط برای type = “file”)
accept-charset formنوع انکود فرم را تعیین می کند
accesskeyGlobal Attributesکلید میانبر برای فعال سازی/تمرکز روی یک عنصر
action formمشخص می کند مقدار form-data هنگام دکمه ثبت به کجا ارسال شود
alignدر HTML ۵ پشتیبانی نمی‌شود.چیدمان عنصر را نسبت به عنصر احاطه شده تعیین می کند. از css استفاده کنید
alt area ,  img ,  inputمتن جایگزین را هنگامی که عنصر اصلی امکان نمایش را ندارد تعیین میکند.
async scriptتعیین می کند اسکریپت به صورت ناهمگام اجرا شود(فقط برای اسکریپت های بیرونی)
autocomplete form ,  inputتعیین می کند تگ  form  یا تگ  input  قابلیت تکمیل خودکار داشته باشد
autofocus button ,  input ,  select ,  textareaعنصری که باید در هنگام بارگیری صفحه focus دریافت کند را مشخص می کند.
autoplay audio ,  videoتعیین می کند ویدیو یا صوت به محض اماده شدن بارگیری شود
bgcolorدر HTML ۵ پشتیبانی نمی‌شود.رنگ پس زمینه یک عنصر را تعیین می کند از css استفاده کنید
borderدر HTML ۵ پشتیبانی نمی‌شود.ضخامت حاشیه عنصر را مشخص می کند از css استفاده کنید.
charset meta ,  scriptانکود را تعیین می کند
checked inputمشخص می کند عنصر    باید در هنگام بارگیری صفحه در حالت پیش انتخاب باشد (type=”checkbox”  و type=”radio”)
cite blockquote ,  del ,  ins ,  qآدرسی که متن نقل شده، حذف شده یا اضافه شده را تعیین می کند
classGlobal Attributesبرای یک عنصر یک یا چند نام کلاس مشخص می کند(به یک کلاس در صفحه استایل ارجاع می دهد)
colorدر HTML ۵ پشتیبانی نمی‌شود.رنگ متن یک عنصر را تعیین می کند. از css استفاده کنید.
cols textareaضخامت عنصر تگ texterea را تعیین می کند
colspan td ,  thتعداد ستون های یک جدول را برای span تعیین می کند
content metaمقدار نسبت داده شده به http-equiv یا نام خاصیت را تعیین می کند
contenteditableGlobal Attributesتعیین می کنند محتوای یک عنصر قابل تغییر است یا خیر
controls audio ,  videoتعیین می کند کنترل های صوت و ویدیو باید نمایش داده شوند یا خیر(کنترل مانند توقف، ادامه و اجرا)
coords areaگوشه های تگ area را مشخص می کند
data objectلینک منابعی که توسط ابجکت استفاده می شوند را تعیین می کند
data-*Global Attributesبرای ذخیره داده سفارشی خصوصی برای صفحه یا اپلیکیشن استفاده می شود.
datetime del ,  ins ,  timeتاریخ و زمان را تعیین می کند
default trackمشخص می کند track در صورتی که تنظیمات کاربر جایگزین دیگری برای آن ندارد فعال شود.
defer scriptاسکریپتی که پس از اتمام تجزیه(بارگیری؟) اجرا می شود را مشخص می کند(فقط برای اسکریپت های یبرونی)
dirGlobal Attributesجهت متن داخل عنصر را مشخص می کند
dirname input ,  textareaجهت متون فرم را که ثبت می شوند تعیین خواهد کرد
disabled button ,  fieldset ,  input ,  optgroup ,  option ,  select ,  textareaعنصر یا گروه عناصر تعیین شده را غیرفعال می کند
download a ,  areaلینک مقصدی که پس از کلیک کاربر بر روی hyperlink دانلود می شود را تعیین می کند.
draggableGlobal Attributeتعیین می کند یک عنصر قابل کشیدن هست یا نه
dropzoneGlobal Attributeمشخص می کند داده های کشیده شده در هنگام انداختن باید کپی، حرکت یا لینک شوند یا خیر
enctype formمشخص می کند داده های فرم هنگام دکمه ثبت چگونه باید برای سرور انکود شوند(فقط برای متد post)
for label ,  outputتعیین می کند کدام عنصر فرم برای محاسبات و برچسب است.
form button ,  fieldset ,  input ,  label ,  meter ,  object ,  output ,  select ,  textareaنام فرمی که عنصر به آن تعلق دارد را تعیین می کند.
formaction button ,  inputمشخص می کند داده های فرم در هنگام دکمه تایید به کجا ارسال شوند. فقط برای type = submit
headers td ,  thهدر های سلول مربوطه را مشخص می کند.
height canvas ,  embed ,  iframe ,  img ,  input ,  object ,  videoارتفا عنصر را مشخص می کند
hiddenGlobal Attributeتعیین می کند یک عنصر هنوز یا دیگر وابسته نیست.
high meterبرد را تعیین می کند که یک مقدار بالا در نظر گرفته می شود.
href a ,  area ,  base ,  linkurl صفحه ای که لینک به آن می رود را مشخص می کند.
hreflang a ,  area ,  linkزبان داکیومنت لینک شده را مشخص می کند
http-equiv metaیک هدر http برای خاصیت content ارائه می دهد
idGlobal Attributeشناسه یکتای عنصر را مشخص می کند
ismap imgیک عکس را به عنوان نقشه تصویری سمت سرور تعیین می کند
kind trackنوع متن عنصر track را مشخص می کند
label track ,  option ,  optgroupعنوان متن track را مشخص می کند
langGlobal Attributeزبان محتوای داخل عنصر را مشخص می کند
list inputبه یک عنصر  datalist  که حاوی انتخاب های پیش تهیه شده برای یک عنصر  input  است رجوع می کند
loop audio ,  videoتعیین می کند ویدیو/صوت به صورت پشت سر هم اجرا شود
low meterبرد را که به صورت کم در نظر گرفته شده است را تعیین می کند
max input ,  meter ,  progressحداکثر مقدار عنصر را مشخص می کند
maxlength input ,  textareaحداکثر طول کاراکتر های مجاز عنصر را مشخص می کند
media a ,  area ,  link ,  source ,  styleمشخص می کند داکیومنت برای چه رسانه/دستگاهی بهینه است
method formنوع متد http ارسال داده فرم را تعیین می کند
min input ,  meterحداقل مقدار را تعیین می کند
multiple input ,  selectمشخص می کند یک کاربر میتواند بیش از یک مقدار وارد کند
muted video ,  audioتعیین می کند صدای خروجی ویدیو باید صامت باشد
name button ,  fieldset ,  form ,  iframe ,  input ,  map ,  meta ,  object ,  output ,  param ,  select ,  textareaنام عنصر را تعیین می کند
novalidate formمشخص می کند فرم در هنگام تایید، نباید تایید اعتبار شود
onabort audio ,  embed ,  img ,  object ,  videoاسکریپتی که باید در حالت abort اجرا شود را تعیین می کند
onafterprint bodyاسکریپتی که باید پس از چاپ داکیومنت اجرا شود را تعیین می کند
onbeforeprint bodyاسکریپتی که باید قبل از چاپ داکیومنت اجرا شود را تعیین می کند
onbeforeunload bodyاسکریپتی که داکیومنت هنگام خالی شدن باید اجرا کند را مشخص می کند
onblurدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که عنصر هنگام از دست دادن focus اجرا می کند را مشخص می کند
oncanplay audio ,  embed ,  object ,  videoاسکریپتی که هنگام آماده شدن فایل برای اجرا را مشص می کند(هنگامی که فایل به اندازه کافی بافر شد)
oncanplaythrough audio ,  videoاسکریپتی که برای اجرای بدون توقف تمام فایل استفاده می شود.
onchangeدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام تغییر مقدار عنصر فعال می شود
onclickدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام کلیک روی عنصر فعال می شود
oncontextmenuدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام اجرای context menu اجرا می شود
oncopyدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام کپی شدن محتویات عنصر فعال می شود
oncuechange trackاسکریپتی که هنگام تغییر در عنصر track فعال می شود
oncutدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام عملیات cut در محتویات عنصر اجرا می شود
ondblclickدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام دابل کلیک روی عنصر فعال می شود
ondragدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام درگ شدن عنصر فعال می شود
ondragendدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام پایان عملیات درگ فعال می شود
ondragenterدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام درگ شدن بر روی یک هدف معتبر اجرا می شود
ondragleaveدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام ترک درگ روی یک هدف معتبر فعال می شود
ondragoverدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام پایان یافتن کشیدن یک عنصر روی یک هدف معتبر فعال می شود
ondragstartدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که که هنگام شروع عملیات درگ فعال می شود
ondropدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام انداختن عنصر درگ شده فعال می شود
ondurationchange audio ,  videoاسکریپتی که هنگام تغییر طول رسانه اجرا می شود
onemptied audio ,  videoاسکریپتی که هنگام بروز یک اتفاق ناگوار و خارج از دسترس قرار گرفتن فایل اجرا می شود(مانند قطع اتصال ناگهانی)
onended audio ,  videoاسکریپتی که هنگام پایان یافتن رسانه اجرا می شود(یک رویداد مناسب برای دادن پیام تشکر برای گوش کردن)
onerror audio ,  body ,  embed ,  img ,  object ,  script ,  style ,  videoاسکریپتی که هنگام بروز خطا  فعال می شود
onfocusدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام دریافت focus روی عنصر اجرا می شود
onhashchange bodyاسکریپتی که هنگام مواجه با تغییرات در بخشی از url اتفاق می افتد
oninputدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام دریافت ورودی کاربر فعال می شود
oninvalidدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام نامعتبر بودن عنصر فعال می شود
onkeydownدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام فشرده شدن یک کلید فعال می شود
onkeypressدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام زدن یک کلید فعال می شود
onkeyupدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام رها کردن کلید توسط کاربر فعال می شود
onload body ,  iframe ,  img ,  input ,  link ,  script ,  styleاسکریپتی که بعد از پایان یافتن بارگیری عنصر اجرا می شود
onloadeddata audio ,  videoاسکریپتی که هنگام بارگیری محتوای رسانه فعال می شود
onloadedmetadata audio ,  videoاسکریپتی که هنگام بارگیری محتوای متای(مانند ابعاد و طول رسانه) اجرا می شود
onloadstart audio ,  videoاسکریپتی که هنگام شروع بارگیری فایل رسانه اجرا می شود
onmousedownدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام فشردن کلید موس فعال می شود
onmousemoveدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام حرکت موس در محدود عنصر اجرا می شود(اجرای مداوم در حین حرکت)
onmouseoutدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام خروجی پوینتز موس از عنصر فعال می شود
onmouseoverدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام ورود پوینتر موس به محدود عنصر فعال می شود
onmouseupدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام رها شدن کلید موس فعال می شود
onmousewheelدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام اسکرول شدن چرخ موس فعال می شود
onoffline bodyاسکریپتی که هنگام شروع کار افلاین مرورگر اجرا می شود
ononline bodyاسکریپتی که هنگام شروع کار انلاین مرورگر اجرا می شود
onpagehide bodyاسکریپتی که هنگام کاربر به خارج از صفحه حرکت می کند فعال می شود.
onpageshow bodyاسکریپتی که هنگام کاربر به داخل صفحه حرکت می کند فعال می شود
onpasteدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام paste محتوا به داخل یک عنصر فعال می شود
onpause audio ,  videoاسکریپتی که هنگام pause شدن محتوا از طریق عمل کاربر یا با کد اجرا می شود
onplay audio ,  videoاسکریپتی که هنگام شروع اجرای رسانه فعال می شود
onplaying audio ,  videoاسکریپتی که هنگام اجرای رسانه فعال می شود
onpopstate bodyاسکریپتی که هنگام تغییر تاریخچه صفحه فعال می شود
onprogress audio ,  videoاسکریپتی که هنگام مرورگر در فرآیند دریافت داده های رسانه است فعال می شود
onratechange audio ,  videoاسکریپتی که هنگام تغییر سرعت پخش اجرا می شود(مثلا زمانی که کاربر حالت پخش آهسته یا سریع را فعال می کند)
onreset formاسکریپتی که هنگام فشرده شدن کلید ریست روی فرم اجرا می شود.
onresize bodyاسکریپتی که هنگام تغییر اندازه صفحه مرورگر اجرا می شود
onscrollدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام اسکرول بار یک عنصر اسکرول می شود
onsearch inputاسکریپتی که هنگام نوشتن چیزی در فیلد جستجو توسط کاربر اجرا می شود(برای input=”search”)
onseeked audio ,  videoاسکریپتی که هنگام قرار گرفتن مقدار خاصیت seeking به false نمایانگر پایان seeking اجرا می شود
onseeking audio ,  videoاسکریپتی که هنگام قرار گرفتن مقدار خاصیت seeking به true نمایانگر فعال شدن seeking اجرا می شود
onselectدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام انتخاب شدن عنصر فعال می شود
onstalled audio ,  videoاسکریپتی که هنگام مرورگر نتواند داده های رسانه را به هر دلیلی بیاورد را اجرا می کند
onstorage bodyاسکریپتی که هنگام به روز شدن منطقه ذخیره وب فعال می شود
onsubmit formاسکریپتی که هنگام ثبت فرم اجرا می شود
onsuspend audio ,  videoاسکریپتی که هنگام آوردن داده های رسانه قبل از تکمیل شدن متوقف می شود را اجرا می کند.
ontimeupdate audio ,  videoاسکریپتی که موقعیت اجرای رسانه تغییر کرد(مانند زمانی که کاربر کاربر به صورت سریع به نقطه ای از رسانه می رود)
ontoggle detailsاسکریپتی که هنگام باز یا بسته شدن عنصر  details  فعال می شود
onunload bodyاسکریپتی که هنگام تخلیه بار(unload) صفحه یا بستن صفحه مرورگر اجرا می شود
onvolumechange audio ,  videoاسکریپتی که هنگام تغییر ولوم صدای رسانه فعال می شود
onwaiting audio ,  videoاسکریپتی که که هنگام pause رسانه فعال می شود(مانند زمانی که رسانه متوقف میشود تا داده بیشتری بارگیری کند)
onwheelدر همه تگ های قابل نمایشاسکریپتی که هنگام چرخاندن چرخ موس به بالا یا پایین بر روی عنصر اجرا می شود.
open detailsتعیین می کند جزییات باید به کاربر نمایش داده شوند(open)
optimum meterمقدار بهینه برای سنجش را تعیین می کند
pattern inputیک الگو برای بررسی مقدار عنصر input تعیین می کند
placeholder input ,  textareaیک راهنمای(hint) کوتاه برای مقدار مورد انتظار عنصر تعیین می کند
poster videoیک تصویر برای نمایش داده شدن هنگام دانلود ویدیو یا زمانی که کاربر روی دکمه پخش کلیک می کند
preload audio ,  videoتعیین می کند رسانه چگونه باید یا از نظر نویسنده در هنگام بارگیری صفحه بارگیری شود.
readonly input ,  textareaمشخص می کند عنصر قفط خواندنی است
rel a ,  area ,  linkرابطه بین سند فعلی و سند لینک را تعیین می کند
required input ,  select ,  textareaتعیین می کند عنصر باید قبل از ثبت فرم پر شود.
reversed olتعیین می کند ترتیب لیست باید نزولی باشد
rows textareaتعداد خطوط قابل دیدن یک عنصر textarea را مشخص می کند
rowspan td ,  thتعداد ردیف های یک سلول جدول که باید span شوند را تعیین می کند
sandbox iframeقوانین بیشتری برای محتوای عنصر iframe تعیین می کند.
scope thمشخص می کند سلول های هدر برای یک ستون ، ردیف یا گروه ستون ها و ردیف ها هدر هستند یا نه
selected optionیک گزینه پیش انتخاب شده برای زمان بارگیری صفحه انتخاب می کند.
shape areaشکل عنصر منطقه را تعیین می کند
size input ,  selectطول کاراکترهای داخل عنصر یا تعداد کاراکتر های قابل نمایش را مشخص می کند.
sizes img ,  link ,  sourceاندازه منابع لینک شده را تعیین می کند
span col ,  colgroupتعداد ستون های برای span را مشخص می کند
spellcheckGlobal Attributesمشخص می کند گرامر و املای محتویات عنصر بررسی شود یا خیر
src audio ,  embed ,  iframe ,  img ,  input ,  script ,  source ,  track ,  videoآدرس فایل رسانه را مشخص می کند
srcdoc iframeمحتویات html صفحه را برای نمایش در iframe تعیین می کند
srclang trackزبان متن داده track را تعیین می کند(اگر kind=subtitles باشد نیاز است)
srcset img ,  sourceآدرس تصویری که در موقعیت های مختلف استفاده میشود را تعیین می کند
start olمقدار شروع یک لیست ترتیب داده شده را مشخص می کند
step inputمیزان فواصل مجاز برای یک input را مشخص می کند
styleGlobal Attributeاستایل برخط یک عنصر را مشخص می کند
tabindexGlobal Attributeترتیب تب عنصر را مشخص می کند
target a ,  area ,  base ,  formمحل باز شدن سند لینک شده یا محل ثبت فرم را مشخص می کند
titleGlobal Attributeاطلاعات بیشتری برای یک عنصر تعیین می کند
translateGlobal Attributeمشخص می کند محتویات عنصر باید ترجمه شود یا نه
type a ,  button ,  embed ,  input ,  link ,  menu ,  object ,  script ,  source ,  styleنوع عنصر را تعیین می کند
usemap img ,  objectیک تصویر را به عنوان تصویر نقشه سمت کلاینت تعیین می کند
value button ,  input ,  li ,  option ,  meter ,  progress ,  paramمقدار عنصر را تعیین می کند
width canvas ,  embed ,  iframe ,  img ,  input ,  object ,  videoطول عنصر را مشخص می کند
wrap textareaتعیین می کند متن داخل textarea در هنگام ثبت فرم چگونه بسته شود

 

 

 

لیست صفات تگ ها در Html

ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید نظراتتون رو زیر همین پست با ما به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

سلام کاربر عزیز

هر سوالی دارید در این بخش هستیم تا شما رو راهنمائی کنیم

روی لوگومون کلیک کنید

× چطور میتونم کمکتون کنم؟