فروشنده شوید و کسب در آمد کنید
0

آموزش کار با اثر انگشت در برنامه نویسی اندروید

آموزش کار با اثر انگشت در برنامه نویسی اندروید

آموزش کار با اثر انگشت در برنامه نویسی اندروید

آموزش چک کردن اثر انگشت در اندروید سلام دوستان به بخش احراز هویت اثرانگشت در اندروید خوش آمدید بدون حرف اضافی به آموزش می پردازیم.

ابتدا پروژه را از File ⇒ New Project ایجاد می کنیم و کمترین مقدار sdk را برابر با APi 23 قرار میدهیم . علت قردادن این api ساپورت کردن finger print از گوشی های که اندروید ۶  به بالا دارند هستش.البته ما در بخش کد هم این چک کردن را بررسی می کنیم ولی با این کار اپ ما روی گوشی هایی که اندرویدشان ۶ به بالاست قابل نصب خواهد شد.

آموزش کار با اثر انگشت در برنامه نویسی اندروید
آموزش کار با اثر انگشت در برنامه نویسی اندروید

فواید استفاده از اثر انگشت

 •  سریع، راحت و قابل اطمینان
 • دسترسی بدون نیاز به فکر کردن !
 • اثر انگشت هر شخص منحصر بفرد است پس نگرانی ای برای دزدیده شدن آن وجود ندارد.

سپس در بخش AndroidMainfest.xml دسترسی زیر را اضافه می کنیم .

<uses-permission android:name="android.permission.USE_FINGERPRINT" />

 

 

 

 و بخش AndroidManifes.xml را به شکل زیر تکمیل می کنیم. کد های پایین فقط جنبه تکمیلی دارد تا کاربر گمراه نشود و افزودن دسترسی بالا کافی می باشد.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="info.androidhive.fingerprint">

  <uses-permission android:name="android.permission.USE_FINGERPRINT" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".FingerprintActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />


        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
</manifest>

 

در قسمت res ⇒ values فایل Colors.xml را باز کنید و همانند زیر تغییرات را اعمال کنید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="colorPrimary">#263237</color>
  <color name="colorPrimaryDark">#1e282d</color>
  <color name="colorAccent">#1e282d</color>
  <color name="textPrimary">#f5f5f5</color>
  <color name="textPrimaryDark">#95aab4</color>
  <color name="errorText">#ff7878</color>
</resources>

 

در قسمت res ⇒ values فایل string.xml را باز کنید و تغییرات زیر را اعمال کنید.

<resources>
  <string name="app_name">Fingerprint</string>
  <string name="title_activity_main">MainActivity</string>
  <string name="title_fingerprint">One-touch Sign In</string>
  <string name="desc_fingerprint">Please place your fingertip on the scanner to verify your identity</string>
  <string name="note">(Fingerprint sign in makes your app login much faster. Your device should have at least one fingerprint registered in device settings)</string>
  <string name="title_activity_home">Fingerprint</string>
  <string name="activity_home_desc">You have successfully logged in with fingerprint authentication</string>
  <string name="activity_home_note">Close and re-open the app to see the fingerprint auth screen again</string>
</resources>

با کمک Android Image Assets یک ایکون اثرانگشت درست می کنیم برای این کار بروی فولدر drawable راست کلیک کرده و از بخش Create a New ⇐ گزینه Image Assets را انتخاب کنید و نام آن ایکون را برابر با ic_action_fingerprintost قرار دهید.

بیشتر
آموزش کار با Firebase Realtime Database

ساخت Fingerprint Activity

یک فایل به نام activity_fingerprint.xml در بخش layout ایجاد کرده و کد های زیر را در آن قرار دهید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_fingerprint"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@color/colorPrimary"
  tools:context="info.androidhive.fingerprint.FingerprintActivity">
 
 
  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:id="@+id/headerLayout"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:layout_marginTop="100dp"
    android:layout_height="wrap_content">
 
 
    <ImageView
      android:layout_width="70dp"
      android:layout_height="70dp"
      android:src="@drawable/ic_action_fingerprint"
      android:id="@+id/icon"
      android:paddingTop="2dp"
      android:layout_marginBottom="30dp"/>
 
 
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/textPrimary"
      android:textSize="24sp"
      android:text="@string/title_fingerprint"
      android:layout_marginLeft="5dp"
      android:layout_marginRight="5dp"
      android:layout_marginTop="20dp"
      android:layout_marginBottom="10dp"/>
 
    <TextView
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/textPrimary"
      android:textSize="16sp"
      android:textAlignment="center"
      android:gravity="center"
      android:id="@+id/desc"
      android:text="@string/desc_fingerprint"
      android:layout_margin="16dp"
      android:paddingEnd="30dp"
      android:paddingStart="30dp"/>
 
 
    <TextView
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/errorText"
      android:textSize="14sp"
      android:textAlignment="center"
      android:id="@+id/errorText"
      android:paddingEnd="30dp"
      android:paddingStart="30dp"
      android:layout_marginTop="30dp"
      android:gravity="center"/>
 
  </LinearLayout>
  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="@color/textPrimaryDark"
    android:textSize="14sp"
    android:text="@string/note"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:textAlignment="center"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:layout_marginBottom="26dp"
    android:layout_alignParentBottom="true"/>
 
</RelativeLayout><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark" data-mce-fragment="1">​</span>

 

و در بخش FingeprintActivity.java تغییرات لازم را همانند زیر اعمال کنید.

آموزش چک کردن اثر انگشت در اندروید

دقت کنید در کد زیر Packagename تنطیم نشده است لطفا نام پکیج خود را وارد کنید.

 

import android.Manifest;
import android.annotation.TargetApi;
import android.app.KeyguardManager;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.hardware.fingerprint.FingerprintManager;
import android.os.Build;
import android.security.keystore.KeyGenParameterSpec;
import android.security.keystore.KeyPermanentlyInvalidatedException;
import android.security.keystore.KeyProperties;
import android.support.v4.app.ActivityCompat;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;
import java.io.IOException;
import java.security.InvalidAlgorithmParameterException;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.KeyStore;
import java.security.KeyStoreException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.NoSuchProviderException;
import java.security.UnrecoverableKeyException;
import java.security.cert.CertificateException;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.KeyGenerator;
import javax.crypto.NoSuchPaddingException;
import javax.crypto.SecretKey;
 
 
public class FingerprintActivity extends AppCompatActivity {
 
 
  private KeyStore keyStore;
  // Variable used for storing the key in the Android Keystore container
  private static final String KEY_NAME = "androidHive";
  private Cipher cipher;
  private TextView textView;
 
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_fingerprint);
 
 
    // Initializing both Android Keyguard Manager and Fingerprint Manager
    KeyguardManager keyguardManager = (KeyguardManager) getSystemService(KEYGUARD_SERVICE);
    FingerprintManager fingerprintManager = (FingerprintManager) getSystemService(FINGERPRINT_SERVICE);
 
 
    textView = (TextView) findViewById(R.id.errorText);
 
 
    // Check whether the device has a Fingerprint sensor.
    if(!fingerprintManager.isHardwareDetected()){
      /**
      * An error message will be displayed if the device does not contain the fingerprint hardware.
      * However if you plan to implement a default authentication method,
      * you can redirect the user to a default authentication activity from here.
      * Example:
      * Intent intent = new Intent(this, DefaultAuthenticationActivity.class);
      * startActivity(intent);
      */
      textView.setText("Your Device does not have a Fingerprint Sensor");
    }else {
      // Checks whether fingerprint permission is set on manifest
      if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.USE_FINGERPRINT) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        textView.setText("Fingerprint authentication permission not enabled");
      }else{
        // Check whether at least one fingerprint is registered
        if (!fingerprintManager.hasEnrolledFingerprints()) {
          textView.setText("Register at least one fingerprint in Settings");
        }else{
          // Checks whether lock screen security is enabled or not
          if (!keyguardManager.isKeyguardSecure()) {
            textView.setText("Lock screen security not enabled in Settings");
          }else{
            generateKey();
 
 
            if (cipherInit()) {
              FingerprintManager.CryptoObject cryptoObject = new FingerprintManager.CryptoObject(cipher);
              FingerprintHandler helper = new FingerprintHandler(this);
              helper.startAuth(fingerprintManager, cryptoObject);
            }
          }
        }
      }
    }
  }
 
 
  @TargetApi(Build.VERSION_CODES.M)
  protected void generateKey() {
    try {
      keyStore = KeyStore.getInstance("AndroidKeyStore");
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
 
 
    KeyGenerator keyGenerator;
    try {
      keyGenerator = KeyGenerator.getInstance(KeyProperties.KEY_ALGORITHM_AES, "AndroidKeyStore");
    } catch (NoSuchAlgorithmException | NoSuchProviderException e) {
      throw new RuntimeException("Failed to get KeyGenerator instance", e);
    }
 
 
    try {
      keyStore.load(null);
      keyGenerator.init(new
          KeyGenParameterSpec.Builder(KEY_NAME,
          KeyProperties.PURPOSE_ENCRYPT |
              KeyProperties.PURPOSE_DECRYPT)
          .setBlockModes(KeyProperties.BLOCK_MODE_CBC)
          .setUserAuthenticationRequired(true)
          .setEncryptionPaddings(
              KeyProperties.ENCRYPTION_PADDING_PKCS7)
          .build());
      keyGenerator.generateKey();
    } catch (NoSuchAlgorithmException |
        InvalidAlgorithmParameterException
        | CertificateException | IOException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }
 
 
  @TargetApi(Build.VERSION_CODES.M)
  public boolean cipherInit() {
    try {
      cipher = Cipher.getInstance(KeyProperties.KEY_ALGORITHM_AES + "/" + KeyProperties.BLOCK_MODE_CBC + "/" + KeyProperties.ENCRYPTION_PADDING_PKCS7);
    } catch (NoSuchAlgorithmException | NoSuchPaddingException e) {
      throw new RuntimeException("Failed to get Cipher", e);
    }
 
 
    try {
      keyStore.load(null);
      SecretKey key = (SecretKey) keyStore.getKey(KEY_NAME,
          null);
      cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);
      return true;
    } catch (KeyPermanentlyInvalidatedException e) {
      return false;
    } catch (KeyStoreException | CertificateException | UnrecoverableKeyException | IOException | NoSuchAlgorithmException | InvalidKeyException e) {
      throw new RuntimeException("Failed to init Cipher", e);
    }
  }
}

و بخش activity_home.xml هم نیز به این صورت می باشد.

&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt;
&lt;android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:context="info.androidhive.fingerprint.HomeActivity"&gt;
 
 
  &lt;android.support.design.widget.AppBarLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay"&gt;
 
 
    &lt;android.support.v7.widget.Toolbar
      android:id="@+id/toolbar"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="?attr/actionBarSize"
      android:background="?attr/colorPrimary"
      app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" /&gt;
 
 
  &lt;/android.support.design.widget.AppBarLayout&gt;
 
  &lt;include layout="@layout/content_home" /&gt;
 
&lt;/android.support.design.widget.CoordinatorLayout&gt;

 

بیشتر
فایل تنظیمات اندروید (manifes)

و content_home.xml نیز همانند زیر

&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt;
&lt;RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/content_home"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
  tools:context="info.androidhive.fingerprint.HomeActivity"
  tools:showIn="@layout/activity_home"&gt;
 
 
  &lt;TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:text="@string/activity_home_desc"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:textSize="24sp"
    android:textAlignment="center"
    android:textColor="@color/colorPrimary"
    android:layout_height="wrap_content" /&gt;
 
 
  &lt;TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:text="@string/activity_home_note"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:textSize="14sp"
    android:textAlignment="center"
    android:textColor="@color/colorPrimary"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="24dp"/&gt;
 
&lt;/RelativeLayout&gt;

 

و بخش homeactivity.class

HomeActivity.class
package info.androidhive.fingerprint;
 
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
 
public class HomeActivity extends AppCompatActivity {
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_home);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
  }
}

برای اینکه بتوانیم اثرانگشت کاربر را تشخیص دهیم نیاز به یک کلاس داریم تا تمامی نکات لازم را چک کند.

و در زیر ما یک FingerprintHandler ایجاد کرده ایم تا تمامی شرط ها را برایمان چک کند.

import android.Manifest;
import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.hardware.fingerprint.FingerprintManager;
import android.os.CancellationSignal;
import android.support.v4.app.ActivityCompat;
import android.support.v4.content.ContextCompat;
import android.widget.TextView;
 
 
/**
* Created by whit3hawks on 11/16/16.
*/
public class FingerprintHandler extends FingerprintManager.AuthenticationCallback {
 
 
  private Context context;
 
 
  // Constructor
  public FingerprintHandler(Context mContext) {
    context = mContext;
  }
 
 
  public void startAuth(FingerprintManager manager, FingerprintManager.CryptoObject cryptoObject) {
    CancellationSignal cancellationSignal = new CancellationSignal();
    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(context, Manifest.permission.USE_FINGERPRINT) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      return;
    }
    manager.authenticate(cryptoObject, cancellationSignal, 0, this, null);
  }
 
 
  @Override
  public void onAuthenticationError(int errMsgId, CharSequence errString) {
    this.update("Fingerprint Authentication error\n" + errString, false);
  }
 
 
  @Override
  public void onAuthenticationHelp(int helpMsgId, CharSequence helpString) {
    this.update("Fingerprint Authentication help\n" + helpString, false);
  }
 
 
  @Override
  public void onAuthenticationFailed() {
    this.update("Fingerprint Authentication failed.", false);
  }
 
 
  @Override
  public void onAuthenticationSucceeded(FingerprintManager.AuthenticationResult result) {
    this.update("Fingerprint Authentication succeeded.", true);
  }
 
 
  public void update(String e, Boolean success){
    TextView textView = (TextView) ((Activity)context).findViewById(R.id.errorText);
    textView.setText(e);
    if(success){
      textView.setTextColor(ContextCompat.getColor(context,R.color.colorPrimaryDark));
    }
  }
}

این  آموزش نیز به پایان رسید.

در صورت داشتن مشکل و سوال میتوانید زیر همین پست کامنت بگذارید .

برای دانلود پکیج کامل فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید کلیک نمائید .

بزرگ ترین مرجع آموزش برنامه نویسی اندروید در ایران

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

سلام کاربر عزیز

هر سوالی دارید در این بخش هستیم تا شما رو راهنمائی کنیم

روی لوگومون کلیک کنید

× چطور میتونم کمکتون کنم؟